Thay đổi ký quỹ giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

Theo quyết định số 81/QĐ/TGĐ-MXV của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ban hành ngày 17/03/2021. Các mức ký quỹ giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa sẽ có các thay đổi như sau:

  • Cacao : Giảm từ 2,365 xuống 2,090 USD/Lot
  • Cao su RSS3 : Tăng từ 106,000 lên 108,000 JPY/Lot
  • Khí tự nhiên : Giảm từ 3,465 xuống 2,530 USD/Lot

Các thay đổi này sẽ được áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 18/03/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *