Hàng hóa phái sinh

Là Thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, ISHARE cung cấp đầy đủ dịch vụ tư vấn môi giới hàng hóa phái sinh cho khách hàng bao gồm:

  • Môi giới hàng hóa phái sinh
  • Nhận ủy thác đầu tư hàng hóa phái sinh
  • Tự doanh hàng hóa phái sinh
  • Hợp tác đầu tư hàng hóa phái sinh
  • Tư vấn đầu tư tài chính khác

Đăng ký tư vấn dịch vụ Hàng hóa phái sinh
Đăng ký tư vấn dịch vụ Hàng hóa phái sinh

(*) là trường bắt buộcX

Hỗ trợ Facebook